Co to znaczy, że Fundacja jest administratorem moich danych osobowych i skąd je ma?

Na początek nasza pełna nazwa to Fundacja IDEANOVA (dawniej TworzyMY Kraków) z siedzibą w Krakowie, do znalezienia pod adresem: ul. Syrokomli 3/1, 30-102, Kraków. W tej Polityce dla ułatwienia używamy skrótów “My”, “Fundacja”. Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o tym jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie poprzez jeden z naszych formularzy np. przy zamawianiu przez Ciebie materiałów, rekrutacji na nasze wydarzenia lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej lub przy kontakcie w sprawach przez Ciebie zgłaszanych. Polityka dotyczy również w pkt 11. wykorzystania plików cookies.
 

Czy ktoś jeszcze administruje danymi, które podałem/am Fundacji?

Nie. Na razie nie mamy żadnych partnerów, którzy byliby współadministratorami Twoich danych.
 

Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Fundację?

Napisz do nas e-maila na adres: kontakt@ideanova.org.pl
 

Jakich danych wymagamy (i w jakim celu) oraz dlaczego prosimy o Twoją zgodę?

W każdym z formularzy wymagamy podania pewnych danych, które są dla nas konieczne do realizacji danego działania, w związku z którym do nas piszesz np. imię, nazwisko i adres emailowy do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie chęci współpracy lub projektu (pomysłu/problemu). Na potrzeby konkursów wymagamy często więcej danych, które przesyłasz w załączonym skanie oświadczenia. Dodatkowe dane zbieramy w formularzach zgłoszeniowych w dostarczanych przez nas aplikacjach, w ramach których mogą być zbierane dane w zakresie loginów i haseł oraz informacji o aktywności i weryfikacji założonego konta, jak i wymiany korespondencji z Fundacją, na potrzeby utrzymywania i umożliwienia korzystania z aplikacji. Przetwarzamy w powyższych przypadkach Twoje dane na potrzeby realizacji umowy lub naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych. Bez ich podania nie podejmiemy się danego działania, w którego sprawie się zgłaszasz. Niekiedy zaś jednak po prostu zachęcamy Cię do podania nam danych dla dodatkowych celów, na których nam zależy. Wtedy zawsze zgodnie z prawem prosimy Cię o zgodę. Na przykład w celu informowania Cię o naszych działaniach statutowych w przyszłości. Na razie nigdzie nie zbieramy ani nie planujemy zbierać Twoich danych szczególnej kategorii (tzw. danych wrażliwych). Pamiętaj! Swoją zgodę zawsze możesz wycofać pisząc do nas maila. Jej wycofanie nie skutkuje ujemnie dla przetwarzania do czasu wycofania zgody.
 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane przez formularze Fundacji?

Twoje dane przetwarzamy, gdy są nam niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym: dla realizacji umowy o współpracy przy naszych działaniach, w aplikacji mobilnej, udziału w naszych wydarzeniach, do których się zgłaszasz, Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile zgłosiłeś swoje uczestnictwo, a regulamin konkursu ma charakter umowy, obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas kierujesz w związku z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia .Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jako administratora danych tj. w celu: obsługi Twoich zgłoszeń, pytań lub próśb skierowanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy, które nie dotyczą realizacji umów, w tym udzielanie informacji w zakresie naszych działań i celów, umożliwienia Ci zgłoszenia nam projektu (problemu) do realizacji i kontaktu w związku z nim, kontaktu z Tobą bezpośrednio w trakcie trwania umowy w sprawach dotyczących statutowej działalności naszej Fundacji, jak i przekazywania Ci w tym czasie informacji o naszych działaniach, Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter przyrzeczenia publicznego, prowadzenia analiz statystycznych, realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania, o ile uczestniczyłeś w naszych działaniach finansowanych przez takie podmioty, które wymagają dla sprawozdawczości informacji o beneficjentach działań, ochrony interesu prawnego Fundacji w przypadku ewentualnego sporu prawnego (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),kojarzenia w naszych systemach CRM Twoich danych pozyskanych przy różnych sytuacjach, wraz z informacją o kontekście, podstawie i celach ich pozyskania, realizacji przez Fundację zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas w adekwatny sposób obowiązków jako administrator Twoich danych),Twoje dane przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, o ile ją wyraziłeś. Wyrażenie zgody jest dobrowolne przez Ciebie (możesz, nie musisz) i w każdej chwili możesz ją odwołać pisząc do nas. Tylko dzięki Twoim zgodom możemy przetwarzać dane dla celów: ułatwienia nam kontaktu z Tobą telefonicznego w zgłoszonych przez Ciebie nam sprawach (problemach/projektach/pomysłach),ułatwienia nam kontaktu z Tobą telefonicznego w związku z Twoimi zgłoszeniami do udziału w naszych konkursach, kontaktowania się z Tobą ws. naszych działań statutowych, w tym kierowania zaproszeń do podjęcia współpracy, indywidualnie jak i tzw. mailingami (newsletterami), telefonicznie lub/i e-mailowo w zależności od tego na co wyraziłeś zgodę.
 

Jakie są twoje prawa do swoich danych?

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest rozszerzonym prawem, które przysługuje Ci od 25.05.2018 r. Podobnie jest z nowym prawem do przenoszenia danych. W celu realizacji swoich praw – skontaktuj się z nami.
 

Prawo do cofnięcia zgody i jakie są jego skutki?

Dane nieoznaczone gwiazdką zostały przez Ciebie podane dobrowolnie, i zbieramy je dla celów objętych zgodą. Dane podawane obowiązkowo też mogą być przez nas przetwarzane dla innych celów, do których potrzebujemy zgody. Jeśli więc wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych – PAMiĘTAJ! masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na maila: kontakt@ideanova.org.pl albo kliknięcie w właściwy link (dostępny np. w mailingu). W takim przypadku dotychczasowe (od wyrażenia zgody do jej cofnięcia) przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

Czy wiesz, że masz też prawo do wniesienia skargi?

 
Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że coś z naszym przetwarzaniem Twoich danych nie jest w porządku.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: rozwiązania ewentualnych spraw spornych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy, dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W szczególności przechowujemy Twoje dane na potrzeby współpracy lub Twojego udziału w konkursach. W trakcie trwania umowy przechowujemy Twoje dane również dla celu kontaktu z Tobą i informowania Cię o działaniach, do momentu zakończenia umowy lub o ile nie zgłosisz wcześniej sprzeciwu. Zauważ, że jeśli wyraziłeś zgodę np. na informowanie Cię o naszych działaniach, niezależnie od zakończenia umowy dalej będziemy mogli wysyłać Ci wtedy informacje o tym co udaje się nam robić. Przechowujemy również Twoje dane osobowe na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas wskazany w umowach z nimi i o ile korzystałeś z działań przez nie dofinansowanych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Przechowujemy też Twoje dane osobowe dla celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym przypadku do momentu zakończenia danych działań (np. zakończenia wysyłania mailingów), w tym oceny, że dane nie są już dla nich potrzebne przez nas lub wycofania zgody przez Ciebie. W szczególności jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach naszej Fundacji, Twoje dane przetwarzane będą do zakończenia informowania o działalności Fundacji albo do wycofania Twojej zgody. Zgoda może być wycofana również częściowo np. w zakresie danych podanych dobrowolnie (zauważ że zgoda na kontakt z Tobą jest osobno dla kontaktu mailowego a osobno telefonicznego).
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane zbierane są za pomocą narzędzia WordPress oraz pluginu https://contactform7.com/privacy-policy/, przy czym wg naszej najlepszej wiedzy dostawcy ww. oprogramowania nie mają możliwości dostępu do danych, które zbieramy używając tego oprogramowania. Same ww instrumenty są zainstalowane na serwerze, którego dostawca zapewnia nam w umowie zgodność przetwarzania z wymogami UE, i znajduje się na terenie Polski, a dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem (szyfrowanym ssl).Twoje dane mogą zostać również przekazane przez nas innym naszym usługodawcom, wyłącznie w celach obsługi naszych działań i celów przetwarzania, które zostały podane już w niniejszej Polityce. Nasi usługodawcy w szczególności nie mogą samodzielnie decydować o sposobie wykorzystania i celach przetwarzania Twoich danych im powierzonych przez nas, w tym nie mogą wykorzystywać ich do własnych celów. Na potrzeby sprawozdawcze wobec podmiotów dofinansowujących nasze działania możemy udostępniać Twoje dane naszym grantodawcom, lecz wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś udział (o ile brałeś udział w takich działaniach).Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie sprzedamy ich nikomu.
 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak w zakresie wskazanym w pkt 8 Twoje dane mogą zostać przekazywane do dostawcy narzędzi chmurowych, którego siedzibą jest USA, a odbywa się o wymagane przez Unię Europejską zabezpieczenia prawne i towarzyszące im zabezpieczenia techniczne.
 

Czy Fundacja przetwarza automatycznie Twoje dane w tym profiluje?

Fundacja przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych (m.in. nie dokonujemy analizy Twoich zachowań pod kątem prognozowania i wnioskowania jakie masz preferencje i zainteresowania).Dla przykładu – zgodziłeś się na kontakt ws. naszych działań, w tym zaproszeń do współpracy. Nie uważamy za profilowanie tego, że zadzwonimy do Ciebie indywidualnie z propozycją współpracy w jakimś działaniu, jeśli kiedyś sam wyraziłeś zainteresowanie takim rodzajem działań. Nasze przetwarzanie nie wpływa też na sytuację Twoich praw i obowiązków.
 

Jaka jest polityka Fundacji w zakresie cookies?

Strona Fundacji https://tworzymykrakow.org wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Wykorzystujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników naszej strony oraz do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.).Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 

W jaki sposób akceptuję politykę ws. cookies?

Akceptując ją m.in. w formularzach na stronie, lub po prostu poprzez brak zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Przy czym ustawienia zawsze możesz zmienić, i nie traktujemy to jako sprzeczności co do potwierdzenia zapoznania się z pozostałą częścią polityki.
 

Czy mogę zablokować korzystanie przez Was z cookies?

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak, aby nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) instrumentów, możesz doczytać na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

2018 – Wszelkie prawa zastrzeżone  Polityka prywatności

Wyślij e-mail
Nasz Youtube
Instagram